LietuviškaiIn English

Reliable air conditioning and cooling systems installation

Šilumos siurbli? ir oro kondicionieri? montavimas

Montavimas

Atliekame oro kondicionieri?, šilumos siurbli? oras-oras, oras-vanduo montavim?, technin? prieži?r? ir pan., tad jei Jums kyla klausim? susijusi? su šia ?ranga, dr?siai kreipkit?s ? mus.

 

Techninis aptarnavimas

Nusipirkti oro kondicionavimo sistem? ir j? ?diegti neužtenka - j? reikia tinkamai eksploatuoti bei nuolat priži?r?ti. Oro kondicionierius, kaip ir bet kuris kitas nam? apyvokos daiktas, reikalauja prieži?ros. Aptarnavimas - b?tina gaminio ilgaamžiškumui užtikrinti. Tod?l privaloma reguliariai tikrinti, valyti ir esant b?tinybei keisti oro filtrus, patikrinti ir jei reikia papildyti sistem? šaltnešiu (freonu), tikrinti visos kondicionavimo sistemos hermetiškum? bei pa?ios sistemos darb?. Visa tai ir dar daug daugiau reikaling? darb? susijusi? su techniniu aptarnavimu atliekame mes. Be techninio aptarnavimo laikui b?gant kondicionierius visiškai praras efektyvum?, t.y. ?renginys nustos šaldyti ir šildyti, o elektros energijos s?naudos bus kur kas didesn?s.

Dažnas b?simas vartotojas nepasir?pina ?rangos aptarnavimu, nors mes tai rekomenduojame kiekvienam. M?s? specialistai pasiryž? atvažiuoti pas kiekvien? klient? profilaktiškai patikrinti, išplauti, išvalyti agregatus, esant reikalui, ir papildyti sistemas. Visa tai atliekame palankiomis kainomis. šiuos darbus reikia planuoti, tod?l mes si?lome pasirašyti aptarnavimo sutartis, ?traukiant užsakov? ? planin?s prieži?ros s?rašus. Dažniausiai šias sutartis nedvejodami pasirašo užsakovai, kuri? oro kondicionavimo objektas reikalauja brangios ?rangos ar gamybos proceso.

Raginame visus esamus ir b?simus užsakovus bei klientus pasir?pinti oro kondicionavimo ?ranga iš anksto, taip išvengiant nesusipratim?, atsirandan?i? per pat? vasaros ?karšt? ar žiemos šalt?.

 

Konsultacijos

Nežinote nuo ko prad?ti renkantis kondicionieri?, kokios galimyb?s, funkcijos, eksploatacija? Reikia atnaujinti, ar naujai ?sirengti šildymo sistem?? Kyla kit? klausim? d?l šaldymo ar šildymo? Kreipkit?s ? mus, pasidalinsime savo žiniomis ir patirtimi su Jumis, kartu bus lengviau rasti nauding? sprendim?.

 

Termovizorin?s nuotraukos

Jei J?s? name ar bute žiem? "š?la kampai", kažkur dingsta šiluma, planuojate renovuoti b?st? ar kit? patalp?, si?lytum?m pasidaryti pastato termovizines nuotraukas, kuriose matysite, nuo ko tiksliai reikt? prad?ti remont?, renovacij? ar kitus šiltinimo-sandarininmo darbus.

Reliable air conditioning and cooling systems installationBaltic frostĹ ilumos siurbliaiOro kondicionieriai